امروز پنجشنبه 15 خرداد 1399
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
بررسی محاسباتی جنبه های مختلف اتلاف رنگ بازگشت به مقالات
ارزيابی ميزان پوشانند گی رنگ، يک فاکتور تعيين کنند ه برای پيمانکار مجری و همچنين ناظر می باشد . پوشانند گی عملی رنگ، تابع عوامل مختلفی نظير اتلافهای ناشی از وضعيت سطح، نحوه توزيع رنگ، روش اعمال و د رصد  ضايعات رنگ بود ه و مجموعه عوامل فوق الذکر د ر م ...
نویسنده : عبد الرحيم هويد ايی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
تاریخ ثبت : ﺳﻪشنبه 2 ارديبهشت 1393
بازید : 1711

ارزيابی ميزان پوشانند گی رنگ، يک فاکتور تعيين کنند ه برای پيمانکار مجری و همچنين ناظر می باشد . پوشانند گی عملی رنگ، تابع عوامل مختلفی نظير اتلافهای ناشی از وضعيت سطح، نحوه توزيع رنگ، روش اعمال و د رصد  ضايعات رنگ بود ه و مجموعه عوامل فوق الذکر د ر مقد ار نهايی حجم رنگ مصرفی موثر می باشند . د ر مرحله ابتد ايی تخمين هزينه رنگ مصرفی، حجم جامد  رنگ و مقد ار پوشانند گی تئوری رنگ مد نظر قرار می گيرند . تخمين د قيق مقد ار رنگ لازم برای يک سازه صرفا بر اساس د و فاکتور فوق امکان پذير نمی باشد  چرا که با اين فرض انواع مختلف اتلاف رنگ مد نظر قرار نگرفته است. د ر اين مقاله لزوم بررسی انواع مختلف اتلاف رنگ به تفصيل و بصورت محاسباتی مورد  بررسی قرارگرفته است.

شماره مقاله: 223

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل 

 

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ