امروز چهارشنبه 25 تير 1399
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
بررسي پارامترهاي موثر بر قد رت پرت پوشي رنگ ED د ر سالن رنگ سايپا بازگشت به مقالات
رنگ های الکتروفورتيک به طور گسترد ه د ر صنايع خود روسازي، لوازم خانگي، تجهيزات کشاورزي و د يگر صنايع مورد  استفاد ه قرار مي گيرد . د ر اين فرايند  به قطعات فلزي که د ر د اخل مخزن حاوي رنگ ED قرار د ارد  يک جريان الکتريکي معين اعمال مي شود ، ذرات رنگ ...
نویسنده : كاظم اصغرزاد ه اميرد هي، ساريخاني،  مهد وي
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
تاریخ ثبت : ﺳﻪشنبه 2 ارديبهشت 1393
بازید : 2004

رنگ های الکتروفورتيک به طور گسترد ه د ر صنايع خود روسازي، لوازم خانگي، تجهيزات کشاورزي و د يگر صنايع مورد  استفاد ه قرار مي گيرد . د ر اين فرايند  به قطعات فلزي که د ر د اخل مخزن حاوي رنگ ED قرار د ارد  يک جريان الکتريکي معين اعمال مي شود ، ذرات رنگ با بار مخالف به سمت فلز مهاجرت کرد ه و روي آن رسوب مي کنند  و د ر نتيجه لايه يکنواختي از رنگ تمام سطوح، گوشه ها و شکافها قطعات فلزي را مي پوشاند . قد رت پرت پوشي  رنگ ED، توانايي پوشش د هي حفره ها، شكافها و نقاطي که به آساني د ر د سترس عمليات رنگ آميزي نيست مي باشد . يکي از ويژگيهای CED بهبود  خاصيت پرت پوشي رنگED است. پارامترهای زياد ي مانند  شرايط آماد ه سازي قطعات فلزي، د ما، pH، نسبتP/B و هد ايت الكتريكي رنگ، ميزان و نحوه اعمال ولتاژ الکتريکي، ابعاد  و شکل قطعه فلزي و تعد اد  و نحوه چيد مان آند سلها بر قد رت پرت پوشي رنگED  موثر است. د ر اين تحقيق که د ر سالن رنگ1 شرکت خود روسازي سايپا انجام گرفته است ميزان تاثير بعضي از پارامترهاي مهم  بر قد رت پرت پوشی رنگED مورد  استفاد ه د ر سالن رنگ1 مورد  مطالعه و بررسي قرار گرفت.

 

شماره مقاله: 227

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ