امروز چهارشنبه 25 تير 1399
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
آماد هسازی سطح رزين پلیاستر جهت پوششد هی نانوذرات د یاکسید تیتانیم بازگشت به مقالات
د ر این تحقیق به منظور رنگبری و حذف مواد  آلایند ه پساب های رنگی صنایع مختلف مانند  رنگ، خود روسازی، نساجی، آبکاری و غیره، ابتد ا سطح شیشه رزين پلی استر (چسب پلیمری) بر روی سطح د اخلی شيشه‌اي رآکتور، پوشش د اد ه شد . بعد  از خشک شد ن پلیمر، عمل ...
نویسنده : مسعود  هاشمی، شهاب الد ین عبد الرضا، بد يعي
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
تاریخ ثبت : ﺳﻪشنبه 2 ارديبهشت 1393
بازید : 1622

د ر این تحقیق به منظور رنگبری و حذف مواد  آلایند ه پساب های رنگی صنایع مختلف مانند  رنگ، خود روسازی، نساجی، آبکاری و غیره، ابتد ا سطح شیشه رزين پلی استر (چسب پلیمری) بر روی سطح د اخلی شيشهاي رآکتور، پوشش د اد ه شد . بعد  از خشک شد ن پلیمر، عمل آماد هسازی سطح پلیمر بوسیله یک حلال مناسب، بهمنظور پوششد هی نانوذرات د یاکسید تیتانیوم انجام شد . د ر این روش ضخامت پلیمر پوشش د اد هشد ه، مقد ار حلال مصرفی و مد ت زمان اقامت حلال جهت آماد هسازی سطح پلیمر مورد  بررسي قرار گرفت. هنگامی که نانوذرات TiO2 بر روی رزین تثبیت شد ، عمل رنگبری پسابهای رنگی و حذف آلایند هها به کمک آن، آب اکسیژنه ( بهعنوان اكسيد كنند ه قوي) و نور فرابنفش انجام گرد يد . منبع نور فرابنفش د و عد د  لامپ 15 وات بود . از نكات مثبت اين روش ميتوان به توانايي آن د ر پوششد هی سطوح غیرشیشهاي، عد م نياز به صافيهای نانویی جهت حذف نانوذرات TiO2 جد ا شد ه از سطح و همچنین د وام آن بر روی د یواره اشاره نمود  که اين نكات سبب كاهش قابل ملاحظهاي د ر هزينه ساخت و استفاد ه از اين رآكتورها و ايجاد  حد اكثر حفاظت د ر برابر اشعه فرابنفش، بااستفاد ه از د يوارههاي غيرشيشهاي، ميگرد د .

 

شماره مقاله: 230

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ