امروز پنجشنبه 15 خرداد 1399
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
ايجاد  پوششهاي پلي پيرول اپوكسي مقاوم به خورد گي د ر محيط هاي د ريايي بازگشت به مقالات
حافظت د ر برابر خورد گی توسط پليمرهای ذاتاً رسانا، برای نخستين بار د ر سال 1985 توسط مک د يارميد  گزارش شد . پليمرهای ذاتاً رسانا خانواد ه جد يد ی از پليمرها هستند  که کشف اين پليمرها کاملاً اتفاقی بود ه است. يکی از مهمترين پليمرهای ذاتاً رسانا، پلی ...
نویسنده : مليحه سرآباد ان، سيد  سجاد ي - مير قاسم حسيني - علمد اري
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
تاریخ ثبت : یکشنبه 28 ارديبهشت 1393
بازید : 2078

حافظت د ر برابر خورد گی توسط پليمرهای ذاتاً رسانا، برای نخستين بار د ر سال 1985 توسط مک د يارميد  گزارش شد . پليمرهای ذاتاً رسانا خانواد ه جد يد ی از پليمرها هستند  که کشف اين پليمرها کاملاً اتفاقی بود ه است. يکی از مهمترين پليمرهای ذاتاً رسانا، پلی پيرول است. اين پليمر به د ليل د اشتن چند  خصوصيت برای کاربرد  به عنوان بازد ارند ه خورد گی مناسب است:                                             

   ساختار واحد های هتروسيکلی مونومر اين پليمر مشابه با ساختار بسياری از بازد اند ه های خورد گی مناسب است.

   پلی پيرول تشکيل شد ه د ر تمامی حلالها نامحلول است از اين رو د ر محيط های شيميايی بسياری می توان از آن استفاد ه کرد .

   پلی پيرول تشکيل شد ه تا حد ود ی رسانا است و به عنوان پوشش محافظ با تکنيک پوشش د هی الکتريکی به کار می رود .

 

شماره مقاله: 238

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ