امروز چهارشنبه 25 تير 1399
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
مقالات
123...2324[ مجموع 240 مقاله ]
خواص مكانيكي از قبيل استحكام كششي، افزايش طول و چقرمگي  و پارامترهاي مربوطه، ويژگي‌هاي مهمي د ر پوششها محسوب م ...
نویسنده : شهلا پازكي فرد
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
بعد  از پيد ايش کامپوزيتها اين مواد  به تد ريج به عنوان جايگزيني مناسب جهت فلزات مطرح شد ه و استفاد ه گرد يد ه اند  و با ...
نویسنده : ميرقاسم حسيني - حسين خوشوقت - محمد  رضا ارشد ي
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
رسوب د هي هم زمان ذرات سراميكي د ر زمينه فلزي امكان توليد  كامپوزيت هايي با خواص مختلف را فراهم مي آورد . يكي از پراهميت ...
نویسنده : آيد ين منفرد - فاطمه حسینی بیان - ابوالقاسم د ولتي
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
حافظت د ر برابر خورد گی توسط پليمرهای ذاتاً رسانا، برای نخستين بار د ر سال 1985 توسط مک د يارميد  گزارش شد . پليمرهای ذا ...
نویسنده : مليحه سرآباد ان، سيد  سجاد ي - مير قاسم حسيني - علمد اري
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
پوشش نانو ذرات TiO2 به د ليل د ارا بود ن خواص اپتيکي، مقاومت به اکسيد اسيون، خورد گي و سايش امروزه به ميزان زياد ي مورد  ...
نویسنده : علي شانقي - عليرضا صبور روح اقد م - شهرابي فراهاني
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
د ر این مقاله عوامل موثر د ر تشکیل پوششهای نانواکسید  سریم به روش سل ژل بر روی آلیاژهای آلومینیم بررسی و همچنین خواص ساخ ...
نویسنده : حسن نژاد- شهرابی - صبور روح اقد م – شانقی- خضرائی
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
د ر روش پلاسماي الکتروليتي با استفاد ه از يک منبع ولتاژ قوي با جريان يکسو شد ه روي سطح کاتد  جرقه هايي ايجاد  مي شود  که ...
نویسنده : پيمان طاهري، چنگيز د هقانيان، علوي، اشتري، يغمازاد ه
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
ایجاد  پوشش کامپوزيتی طلا، کبالت، نانوالماس  به روش رسوبگذاری الکتريکی پوششهای طلا  به د ليل کاربرد  حساس و ...
نویسنده : پیمان ژگان
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
نانو مواد  به مواد ی اطلاق می شود  که حد اقل د ر یک بعد  کوچکتر از 100 نانو متر باشند . مواد ی که یک بعد  د ر مقیاس نانو ...
نویسنده : آزاد ه صد قی نیا
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
يكي از پر كاربرد ترين روشهاي آماد ه سازي سطوح، آماد ه سازي سايشي- پاششي مي باشد . اين نوع آماد ه سازي با توجه به فشار با ...
نویسنده : عليرضا ظهيري - محمد  قد يمي
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 25
123...2324[ مجموع 240 مقاله ]
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ