امروز یکشنبه 22 تير 1399
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
انجمنها و تشکل داخلی

اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد

MATerial Science & Engineering Federation

www.matsef.ir

 

انجمن خوردگی

Iranian Corrosion Association

http://www.ica.ir/

 

انجمن صنایع آبکاری

Iran Plating Industrial Association

http://www.iranpia.com/CMS/index.php

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

Institute for Color Science and Technology

http://www.icrc.ac.ir/

 

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

Iranian Society of Surface & Technology

www.surfacesociety.ir

 

شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصولات وابسته

The Cooperative Company for Paints & Related Products Manufacturers

www.ccpr.ir

 

شرکت تعاونی صنایع آبکاری

Iran Electroplating Industries Cooperative Company

http://www.iranplating.com/

 

انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

Paint & Resin Manufacturers Association of Iran

www.parmai.com

 

پژوهشگاه صنعت نفت

Iran Research Institute of Petroleum Industry

www.ripi.ir

 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

Iran Polymers & Petrochemical Institute

www.iranpolymerinstitute.org

 

پژوهشگاه نیرو

Niroo Research Institute

www.nri.ac.ir

 

انجمن علمی رنگ

Iran Color Society

www.ir-cs.ir

 

پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Color and Polymer Research Center Amirkabir University of Technology

www.cprc-ac.ir

 

طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ